A társadalmi befogadást támogató civil szervezetek határon átívelő együttműködési platformja

2019. június 13-14-én Egerben megrendezett Kárpátok Térségének Civil Platformja elnevezésű nemzetközi konferencia résztvevői a következő együttműködési protkoll megszövegezésével és aláírásával lefektették hosszú távú együttműködésük alapjait. 

A protokollhoz az alábbi link kitöltésével lehet csatlakozni:  https://forms.gle/2zKgqwTqFBiTrWsm9

 

A TÁRSADALMI BEFOGADÁST TÁMOGATÓ CIVIL SZERVEZETEK HATÁRON ÁTÍVELŐ PLATFORMJÁNAK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROTOKOLLJA

 

A Kárpátok térségének civil platformja egy inter-regionális, területi-alapú együttműködési szerveződés, amely a Kárpátok földrajzilag, történelmileg, kulturálisan és társadalmi értelemben vett egybefüggő területéhez, a Kárpátok Eurorégióhoz kötődik

 

A Kárpátok térségének civil platformját az a közös vízió vezérli, hogy megerősítse a sokszínű, a jogon és társadalmi igazságosságon alapuló civil társadalmakat a Kárpátok Eurorégió térségében.

A közös értékek, mint az emberi jogok, a társadalmi és regionális szolidaritás tisztelete, esélyegyenlőség biztosítása, társadalmi igazságosság, társadalmi befogadás, és a Kárpátok gazdag természeti, kulturális és etnikai változatosságának tisztelete jelentik a közös cselekvés alapját, amellyel hozzájárulhatunk a közjó megerősítéséhez.

A Platform legfőbb célja, hogy koordinálja és szinergiába rendezze a civil szervezetek erőfeszítéseit; megsokszorozza tevékenységeik hatását helyi, regionális és inter-regionális szinten; innovatív megoldásokat generáljon és terjesszen el a helyi közösségek szociális, gazdasági és környezeti problémáinak megoldása érdekében.

Felismerve a társadalmi kihívásokat, a Platform szándéka, hogy felszabadítsa a civil szervezetek újító potenciálját és energiáit annak érdekében, hogy a társadalmi kihívásokra reagálva újragondolják és újratervezzék tevékenységüket, ami által tovább erősíthetik a közjóhoz való hozzájárulásukat, s amibe szükségszerűen bevonják a tágabb értelemben vett civil társadalmi szereplőket, úgymint a helyi és regionális önkormányzatokat, vállalkozásokat, a független médiát és a tudományos élet szereplőit.

A Platform keretet ad azon civil szervezetek együttműködésének, amelyek elsősorban helyi közösségekkel és sérülékeny csoportokkal dolgoznak.

A Platform összekötő szerepet tölt be a Kárpátok térsége és más hasonló európai kezdeményezések összekapcsolásában, és segíti a civil szervezeteknek abban, hogy megismerhessenek és kreatívan alkalmazhassanak európai tapasztalatokat és gyakorlatokat saját munkájukban, továbbá lehetővé teszi számukra, hogy csatlakozzanak európai hálózatokhoz, miközben európai szinten népszerűsíti a Kárpátok térségét.

A Platform hozzájárul a közép-európai nemzeti és etnikai előítéletek eloszlatásához, és az együttműködésen keresztül megerősíti a regionális identitást, szolidaritást és kohéziót.

A fentiek érdekében a Kárpátok Térségének Civil Platformja ezúton az alábbi Együttműködési protokollt fogadja el:

 1. §  Célok

A jelen Együttműködési Protokoll célja, hogy erősítse a Kárpátok Eurorégió civil társadalmának szabadságát és fejlődését, valamint biztosítsa a Kárpátok Eurorégió civil szervezeteinek hosszútávú együttműködését a Kárpátok Térségének Civil Platformja keretében, figyelemmel az alábbiakra:

 

 • elősegítve a civil társadalom különböző szereplői közötti tudásátadást és együttműködést helyi és regionális szinten,
 • összekötve az egyes speciális igényű civil szervezeteket vagy aktivistákat azokkal a szereplőkkel, akik megfelelő szakértelemmel, erőforrásokkal és kapacitással rendelkeznek ahhoz, hogy támogassák őket,
 • új megközelítéseket és módszereket keresve és stimulálva, valamint fizikai vagy digitális színteret biztosítva a kihívásokat és lehetőségeket célzó új megközelítések alkalmazásához,
 • információt és tudást közvetíteni a régió civil szervezetei számára, és összekötve őket más erőforrásokkal.

 

2.§ Intézményi rendelkezések

 

 1. A Kárpátok térségének civil platformja az inter-regionális hálózat és a helyi hálózatok ernyőszervezete. A Platform találkozóit évente legalább egyszer tartja az aktuális ügyekről és javaslatokról, eljárásrendet fogad el, megosztja az eljárásrend dokumentációját és a Kárpátok civil társadalmát érintő ajánlásokat. , javaslatokat készít, amelyeket továbbít megfelelő szervezeteknek.

 

 1. A helyi hálózatokat Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Ukrajna és Románia minden egyes bevont régiójában jól beágyazódott, tapasztalt civil szervezetek alkotják. A helyi hálózatok azok az alapkövek, amelyekből felépül a Platform és az inter-regionális hálózat. A helyi hálózatok nyitva állnak minden olyan civil szervezet előtt, akik szeretnének csatlakozni. A helyi hálózatok maguk döntenek arról, hogy megtartják-e az informális jellegüket, vagy jogi személyként formalizálódnak.
 2. A Platform keretében a helyi hálózatok tagjai kezdeményezhetik ideiglenes vagy állandó tematikus, szakmai munkacsoportok létrehozását elsősorban de nem kizárólagosan horizontális kérdésekben, amennyiben erre igény mutatkozik.
 3. A Kárpátok térségének civil platformja a hálózatok hálózatának létrehozása érdekében egy tagsági alapú virtuális hálózatot hoz létre és működtet, egy online platformot, amelyen keresztül a hálózat tagjai on-line kommunikálhatnak egymással, illetve információforrásként és tudásátadás központként szolgál felhasználói részére.

 

3.§ Az együttműködés formái

 

 1. A Kárpátok Térségének Civil Platformja együttműködik a régió civil szervezetei közötti tudásátadást ösztönző tevékenységei során.
 2. A Kárpátok Térségének Civil Platformja továbbá minden kérdésben együttműködik, amely azt célozza, hogy az erőforrásokat összekapcsolja a helyi civil szervezetek szükségleteivel. A Kárpátok Térségnek Civil Platformja és hálózata tagjai együttműködnek annak érdekében, hogy új eszközöket és megközelítéseket fejlesszenek és vezessenek be.
 3. A Kárpátok Térségének Civil Platformja és hálózata együttműködik annak érdekében, hogy információt és szakértelmet biztosítson.

 

4.§ Hatályba lépés, módosítás és megszüntetés

 

 1. Jelen Protokoll az aláírás napján lép hatályba, és határozatlan időre marad érvényben.
 2. A Kárpátok térségének civil platformja jelen Protokollt 30 napos előzetes írásos bejelentési kötelezettséggel szüntetheti meg. 

 

Kelt: Eger, 2019. június 14.

 

Aláírók:

Kárpátok Alapítvány-Magyarország

ETP Slovensko

Kárpátok Alapítvány Ukrajna

Kárpátok Kapuja (Lengyelország)

 

 

Köszönetnyilvánítás

A projekt sikeres megvalósítását a Nemzetközi Visegrádi Alap (www.visegradfund.org), Hollandia Külügymisztériuma (www.minbuza.nl), a Robert Bosch Stiftung, és a Nyílt Társadalom Alapítványok OSIFE programjával együttműködésben a Foundation Open Society Institute támogatja.